Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 18/06/2013 13:59

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 gửi tới Đại hội cổ đông thường niên 2013 báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. Trong báo cáo nêu rõ kết quả hoạt động năm 2012 bao gồm: tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty; các công tác chủ yếu của HĐQT công ty thực hiện năm 2012: công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của công ty; chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán, công tác đầu tư và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Về các kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2013 cũng được nêu rõ nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hoá chương trình hành động của HĐQT; tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty; rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới; rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo tính gọn nhẹ phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động,...

Chi tiết toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị xem file đính kèm!

Ban Biên tập

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng