Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Ngày đăng: 18/06/2013 14:00

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 gửi tới Quý cổ đông báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty.

Lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2012 là:

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:                 6.118.722.366 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:         2.438.225.873 đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:                     3.680.496.493 đồng

+ Lợi nhuận còn lại năm 2011 chuyển sang:     336.558.334 đồng

+ Năm 2012 dự kiến không phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT và BKS: 438.000.000 đồng

+ Hoàn nhập khen thưởng ban điều hành 2010 và 2011 chưa chi do tình hình SXKD khó khăn: 920.000.000 đồng

+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013:   4.499.054.827 đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Dự kiến Lợi nhuận :                                         12.000.000.000 đ

+ Dự kiến trích thuế thu nhập doanh nghiệp:           3.000.000.000 đ

+ Dự kiến Lợi nhuận còn lại:                                 9.000.000.000 đ         

+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang:                     4.499.054.827 đ

+ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:                  

- Trích quĩ đầu tư  5%:                               450.000.000 đ                  

- Trích quĩ dự phòng Tài chính:                    450.000.000 đ

- Trích quĩ khen thưởng ban điều hành:                          0 đ                  

     - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:                 438.000.000 đ        

- Chia cổ tức cổ đông  5 %:                     8.000.000.000 đ            

- Trích quĩ khen thưởng phúc lợi:              1.000.000.000 đ   

+ Dự kiến còn chuyển sang năm sau:                    3.161.054.827 đ   

Trên đây là một số chỉ tiêu chính trong báo cáo phương án phân phối lợi nhuận phân phối lợi nhuận năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Chi tiết báo cáo xem file đính kèm! 

Ban Biên tập

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng