Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Ngày đăng: 11/09/2015 17:08

 

Nôi dung Báo cáo tài chính hợp nhất:

   - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.

   - Báo cáo kiểm toán độc lập.

   - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

   - Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

   - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

   - Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Xem chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng