Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ngày đăng: 15/07/2015 17:29

 

 Nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

- Báo cáo kiểm toán độc lập.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

- Báo cáo cân đối kế toán hợp nhất.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

- Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng