Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Biên bản Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2013

Ngày đăng: 06/07/2013 08:35

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG SỐ 4

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------oOo------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 

          Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 4 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

          Thời gian: 8h00, ngày 28 tháng 6 năm 2013

          Địa điểm: Hội trường  tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời

- Ông Nghiêm Sỹ Minh – Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc TCT

- Bà Bùi Thị Minh – P. Bí thư ĐU Tổng công ty

- Ông Nguyễn Minh Cương – P. Tổng giám đốc TCT

- Ông Đào Xuân Hồng  - P. Tổng giám đốc TCT

- Ông Nguyễn Ngọc Thắc - Chủ tịch công đoàn TCT

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát TCT

- Ông Dương Ngọc Quang - Kế toán trưởng TCT

- Ông Phạm Tử Linh – Trưởng phòng TCLĐ

- Ông Nguyễn Khắc Tuất - Trưởng phòng Đầu tư

- Ông  Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Đoàn thanh niên TCT                               -

2. Cổ đông

       Có 241 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 13.996.630 cổ phần bằng 87,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội

            Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Cao Ngôi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau:


Đoàn Chủ tịch:

 

STT

Họ  và tên

Chức danh

Vai trò

1

Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐQT  Công ty

Chủ tọa

2

Ông Đinh Công Thụy

Tổng giám đốc Công ty

Thành viên

3

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Thành viên

Ban thư ký:

 

STT

Họ  và tên

Chức danh

1.

Ông Ngô Xuân Vinh

Mã CĐ: 00096 - Thành viên ban kiểm soát

2.

Bà Phùng Thị Hồng Nhung

Mã CĐ: 00009 – Trưởng phòng Tài chính kế toán

 

            Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đạt 100% số cổ đông dự họp Đại hội.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

STT

Họ  và tên

Mã số Cổ đông

Vai trò

1.

Ông Nguyễn Việt Dũng

00101

Trưởng ban

2.

Ông Phạm Minh Ngọc

00022

Ủy viên

3.

Ông Ngô Xuân Vinh

00096

Ủy viên

4.

Bà Nguyễn Thị Thư

00015

Ủy viên

5.

Ông Đặng Tuấn Anh

00414

Ủy viên

6.

Ông Nguyễn Hoàng Cường

00951

Ủy viên

7.

Bà Tạ Thị Thu Lý

00132

Ủy viên

 

Đại hội đã Biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu đạt 100% số cổ đông dự họp Đại hội.

3. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gồm:

* Thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 2013

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày.

* Thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông 2013

             - Báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013.

             - Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán,

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; báo cáo chi  trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012 và kế hoahcj chi trả năm 2013.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch hoạt đông năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

             - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT &XD số 4 là:  837 cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty là: 241 người đại diện cho 13.996.630 cổ phần bằng 87,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (vốn điều lệ của Công ty). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty. (có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)

Căn cứ vào mục 31.1 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT&XD số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP ĐT&XD số 4.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông với 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

5.1. Ông Đinh Công Thụy - Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013  của Ban Tổng giám đốc với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:

1.431.000 triệu đồng

- Tổng doanh thu:         

1.198.868 triệu đồng

- Tổng thu hồi vốn:

1.251.582 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế:

6.118 triệu đồng

- Vốn điều lệ:

160.000 triệu đồng

- Nộp ngân sách

76.572 triệu đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức:

0%/ năm

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:

1.400 tỷ đồng

- Tổng doanh thu:         

1.050 tỷ đồng

- Tổng thu hồi vốn:

1.100 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế:

12 tỷ đồng

- Vốn điều lệ:

160 tỷ đồng

- Nộp ngân sách

95 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức:

5%/năm

 

5.2. Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2012;

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013;

Nội dung bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Báo cáo Tài chính Hợp nhất:

1. Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty:

14.404.874.580 đồng

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành        

4.931.457.848 đồng

3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại         

(646.603.258) đồng

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                 

  10.120.019.990 đồng

5. Lợi ích của cổ đông thiểu số:                                          

6.482.859.523 đồng

6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:

3.637.160.467 đồng

 

Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ:

1. Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ:

   6.118.722.366 đồng

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành        

    3.124.829.131 đồng

3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại         

    (686.603.258) đồng

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ                  

   3.680.496.493 đồng

 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

      1. Lợi nhuận của cổ động Công ty là:

3.680.496.493 đồng

       2. Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang:

336.558.334 đồng

       3. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

438.000.000 đồng

       4. Hoàn nhập khen thưởng Ban điều hành 2010, 2011:

920.000.000 đồng

       5. Không phân phối lợi nhuận năm 2012, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013 là

 

4.499.054.827 đồng

 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Lợi nhuận dự kiến:                          

12.000.000.000 đồng

2. Trích thuế thu nhập doanh nghiệp:           

3.000.000.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại:                            

9.000.000.000 đồng

4. Năm trước chuyển sang:                             

 4.499.054.827 đồng

5. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013:             

 

         - Trích quĩ đầu tư 5%:

450.000.000 đồng

         - Trích quĩ dự phòng Tài chính 5%:     

  450.000.000 đồng

         - Thù lao HĐQT, ban KSoát:                 

438.000.000 đồng

         - Chia cổ tức cổ đông 5%:                                  

  8.000.000.000 đồng

         - Trích quĩ khen thưởng phúc lợi:   

1.000.000.000 đồng

6. Dự kiến còn chuyển sang năm sau

3.161.054.827 đồng

* Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 8.000.000đ/người/tháng.

- Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/người/tháng

- Các uỷ viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng

5.3. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty: trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2013.

5.4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty.

6.  Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

6.1. Đại hội thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

6.1.1. Cổ đông mã số 0018 (Phan Thị Hồng):

Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã xây dựng và đưa ra các báo cáo phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, qua phân tích các báo cáo, cổ đông có một số ý kiến như sau:

+ Không đồng tình với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đưa ra. Các nhà đầu tư đều mong muốn đầu tư mang lại lợi nhuận và cổ tức cao, nhưng kết quả năm 2012 cổ tức của Công ty là 0%. Đây là điều rất buồn cho các cổ đông nói chung và cá nhân cổ đông 0018 nói riêng.

+ Về các báo cáo: mục tiêu và định hướng còn quá chung chung, chưa chi tiết, chưa cụ thể; các mục tiêu không có thời hạn hoàn thành. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành phải xây dựng kế hoạch cụ thể với thời hạn hoàn thành cụ thể.

+ Về báo cáo tài chính: Vì thời gian có hạn nên chưa phân tích sâu được, nhưng qua các số liệu trong báo cáo cho thấy giá vốn, chi phí quản lý và chi phí lãi vay của năm 2012 đều tăng so với 2011.

+ Công ty đầu tư ra ngoài nhiều, tuy nhiên lợi nhuận thu về rất ít. Các dự án đầu tư của Công ty quá chậm, kéo dài nên mất cơ hội tốt.

+ Các báo cáo mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra chung chung, không chi tiết, thiếu định lượng và thời hạn hoàn thành còn mơ hồ; Ban kiểm soát cũng báo cáo chung chung, kiến nghị chung chung; liệu BKS đã làm vào làm việc với các dự án để rà soát chưa? Đã làm trong nhiệm vụ của mình chưa? Đề nghị BKS phải làm việc độc lập, khách quan.

6.2. Giải đáp và tiếp thu ý kiến

* Chị Thủy - Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty giải đáp ý kiến cổ đông 0018:

            Trước hết cảm ơn cổ đông 00018 đã có câu hỏi rất cụ thể để Tôi được phân tích sâu hơn về kết quả SXKD năm 2012 cho các quý vị cổ đông còn nhiều băn khoăn vì lợi nhuận năm 2012 của Công ty giảm sút. Năm 2012 trong ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 vẫn đảm bảo doanh thu cao hơn năm trước, cơ cấu chính vẫn là doanh thu xây lắp, nguồn thu về xây lắp vẫn đảm bảo theo hợp đồng nội bộ đã ký kết, tuy nhiên giá vốn đã tăng và lợi nhuận sụt giảm chủ yếu ở những nguyên nhân sau:

Thứ nhất: Năm 2012 Công ty đã quyết toán xong Công trình Sân Bay Đà Nẵng (Khởi công năm 2007) Công trình này Ban quyết toán nội bộ đã quyết toán xác định rõ lỗ 29 tỷ đồng bao gồm cả lãi vay dẫn đến việc giảm sút lợi nhuận của Công ty trong năm 2012. (Nếu quý vị có yêu cầu cụ thể hơn Đoàn chủ tịch sẽ chỉ định ban điều hành phân tích sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến lỗ này)

Thứ 2: Về chi phí tài chính đây là khoản lãi vay ngân hàng ,năm 2012 Công ty đã vay phục vụ cho công tác đầu tư và thi công xây lắp với mức lãi suất cao dẫn đến chi phí lãi vay cao, sau khi vốn hóa vào dự án, số còn lại là 12,7 tỷ phân bổ vào kết quả SXKD trong kỳ. Thực chất lãi vay chủ yếu là từ lĩnh vực đầu tư vì không khai thác và thu hồi vốn đầu tư kịp thời. Trong thời gian thi công để đảm bảo tiến độ, Công ty đã sử dụng vốn lưu động vào đầu tư, tuy nhiên chế độ kế toán và kiểm toán không có cơ sở cho hạch toán lãi vay vào chi phí đầu tư nên theo báo cáo tài chính thì lĩnh vực đầu tư lãi, còn xây lắp thì lỗ mà thực chất là không lỗ.

            Phần báo cáo công khai tài chính doanh nghiệp, công ty đã đưa tài liệu lên trang Web, files mềm đính kèm, mong quý vị cổ đông đọc và tra cứu cụ thể.

* Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty giải đáp ý kiến cổ đông 0018:

            - Công ty hiện đã đầu tư ra ngoài khoảng 79 tỷ gồm: Công ty CP Đầu tư Tam Đảo, Nhà máy gỗ ván MDF SAHABAK, Công ty Đèo cả,... các dự án hầu hết đều đang trong giai đoạn triển khai nên chưa có lãi, chưa phân phối lợi nhuận. Chủ trương của Công ty khi đầu tư vào dự án sân golf Tam Đảo không nhằm mục đích cổ tức mà khi có cơ hội sẽ chuyển nhượng phần vốn góp lấy thặng dư.

            - Trong kinh doanh, ai cũng muốn đạt được lợi nhuận cao. Bản thân cá nhân và Hội đồng quản trị là người hơn ai hết mong muốn Công ty hoạt động hiệu quả và đạt được lợi nhuận cao; và cũng rất buồn khi Công ty không có cổ tức.

            - Đối với dự án đầu tư toàn nhà ICON 4 tower, dự án hình thành từ năm 1993 với chỉ 12 tầng. Cuối năm 2005, Công ty đã xin điều chỉnh lại quy mô dự án. Trong quá trình triển khai, thấy hiệu quả chưa được cao nên Công ty đã tiếp tục xin điều chỉnh để nâng số tầng và qui mô của dự án như hiện nay. Do vậy, quá trình đầu tư bị kéo dài hơn. Trong quá trình đầu tư, Hội đồng quản trị đã rất cân nhắc và nhắm đến mục tiêu để dự án có được lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên sự biến động của thị trường khó lường nên dự án không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

            - Ngoài ra, Hội đồng quản trị khẳng định, Ban kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan và không bị chi phối hoặc áp lực nào. Hiện Ban kiểm soát cũng đang tham gia vào kiểm soát quá trình kiểm toán toàn nhà ICON4 Tower.

            - Còn về dự án “Sân bay quốc tế Đà Nẵng”, do thời gian thi công kéo dài, bão giá của thị trường, dự án không được bù giá theo thực tế,... đã gây cho dự án bị lỗ 29 tỷ. Ban điều hành đã có báo cáo giải trình với cơ quan kiểm toán về vấn đề này.

            - Còn về các kế hoạch thực hiện, đây là các định hướng vĩ mô báo cáo cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ có kế hoạch vi mô hơn để chỉ đạo triển khai thực hiện.

* Ông Đinh Công Thụy – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải đáp ý kiến cổ đông 0018:

            Ban điều hành sẽ có biện pháp và kế hoạch thực hiện ngay các nội dung của Nghị quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

            Tất cả mọi cổ đông đều mong muốn có lợi nhuận, có cổ tức. Ban điều hành sẽ cố gắng nỗ lực để chỉ đạo sản xuất để đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

6.3. Ông Nghiêm Sỹ Minh – Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty XD Hà Nội - Đại diện Tổng công ty phát biểu:

Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Đầu tư và XD số 4 là một trong những đại hội có số lượng cổ đông tham dự đông nhất. Mặc dù các cổ đồng đều buồn vì không có cổ tức nhưng có lẽ Tổng công ty là người buồn nhất và là công đông lớn nhất. Chúng ta bằng lòng chấp nhận với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải bàn với nhau là làm thế nào để tốt hơn, để có cổ tức cao.

Hiện nay, thị trường xây dựng và bất động sản còn rất nhiều khó khăn. Kế hoạch mà Công ty đặt ra là 12 tỷ lợi nhuận cho năm 2013 là cao và rất khó khăn. Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư và XD số 4 hiện vẫn là một trong những Công ty có giá trị sản xuất cao (1.400 tỷ đồng), bên cạnh đó lại có đội ngũ cán bộ tốt, trình độ chuyên môn cao.

Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4 ngoài lĩnh vực  SXKD là nhà thầu thi công xây lắp các công trình, thời gian vừa qua Công ty đã đầu tư vào một số dự án Bất động sản, trong đầu tư có thể được hiệu quả nhưng cũng có những rủi ro lớn nhất là khi thị trường bất động sản đóng băng như hiện nay, Công ty cần cơ cấu lại các dự án, xem xét chuyển nhượng những dự án khó khăn để thu hồi vốn đầu tư tạo dòng tiền phục vụ SXKD của Công ty.

Qua các báo cáo cho thấy, Công ty đã và đang có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế: giảm đầu tư, thu hẹp sản xuất, thu hồi nợ đọng, tinh giảm bộ máy,... các báo cáo đều đưa ra các phương án tái cao cấu, tuy nhiên cần lưu ý các điểm sau:

+ Đối với các dự án lớn, các dự án mang tên Tổng Công ty cần phải có sự quan tâm đặc biệt và tập trung quyết liệt hơn;

+ Công tác thanh quyết toán, thu hồi nợ động cần quyết liệt để giảm nợ động;

+ Xây dựng hệ thống cảnh báo và quản lý rủi ro;

+ Cơ cấu, sắp xếp tinh giảm bộ máy; tiết kiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Xây dựng hệ thống quản trị phù hợp;

+ Có phương án áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, để cạnh tranh được với các đối thủ, đặc biệt là khi nền kinh tế phục hồi.

 

* Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Chủ tịch đoàn đáp từ:

            Công ty CP Đầu tư và XD số 4 luôn được sự ủng hộ và giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng Công ty XD Hà Nội, Công ty luôn cảm ơn sự quan tâm, sự đóng góp ý kiến của Tổng công ty để Công ty CP Đầu tư và XD số 4 phát triển và hoàn thiện hơn.

            - Đối với các ý kiến đóng góp của Tổng Công ty, Công ty 4 sẽ tiếp thu và cố gắng phấn đấu để đạt được kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra.

6.4. Biểu quyết thông qua các nội đã được trình bày trước đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tọa đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội đã được trình bày và thảo luận trước đại hội: 

6.4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

-         Ý kiến bổ sung, đóng góp: không có.

-         Biểu quyết đồng ý:        13.795.813 cổ phần                    đạt 98,57%.

-         Biểu quyết không đồng ý:  200.817 cổ phần                   đạt 1,43%

-         Ý kiến khác:                               0    cổ phần                       đạt 0%

 

6.4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty đã trình bày trước đại hội:

-         Ý kiến bổ sung, đóng góp: không có.

-         Biểu quyết đồng ý:     13.996.630 cổ phần                       chiếm 100%.

-         Biểu quyết không đồng ý:          0  cổ phần                       chiếm 0%

-         Ý kiến khác:                               0  cổ phần                         chiếm 0%

6.4.3. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. Báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2013.

-         Ý kiến bổ sung, đóng góp: không có.

-         Biểu quyết đồng ý:        13.795.813 cổ phần                    đạt 98,57%.

-         Biểu quyết không đồng ý:  200.817 cổ phần                   đạt 1,43%

-         Ý kiến khác:                               0    cổ phần                       đạt 0%

6.4.4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

-         Ý kiến bổ sung, đóng góp: không có.

-         Biểu quyết đồng ý:        13.795.813 cổ phần                    đạt 98,57%.

-         Biểu quyết không đồng ý:  200.817 cổ phần                   đạt 1,43%

-         Ý kiến khác:                               0    cổ phần                       đạt 0%

6.4.5. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:

-         Ý kiến bổ sung, đóng góp: không có.

-         Biểu quyết đồng ý:        13.795.813 cổ phần                    đạt 98,57%.

-         Biểu quyết không đồng ý:  200.817 cổ phần                   đạt 1,43%

-         Ý kiến khác:                               0    cổ phần                       đạt 0%

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 1. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

                        Ông Ngô Xuân Vinh thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết bằng phiếu biểu quyết với tỷ lệ 98,57%% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

2. Ông Nguyễn Cao Ngôi -  thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 11h 30’ cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội

 

BAN  THƯ KÝ

    

              (Đã ký)                                (Đã ký)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

                          (Đã ký)

   Ngô Xuân Vinh

Phùng Thị Hồng Nhung        

Nguyễn Hoàng Sơn

     

           

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng