Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức còn lại năm 2010

Ngày đăng: 25/04/2011 10:27

 

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

-----------***------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***--------------

Số: 12 /XD4 – HĐQT

                Hà nội, ngày 19  tháng 4  năm 2011

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tiến

hành trả cổ tức còn lại năm 2010

 

 

Kính gửi: QÚY CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

 

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp.

-         Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

-         Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

-         Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ VIII năm 2011 ngày 19/4/2011 về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2010 cho các cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 xin thông báo tới Quý cổ đông  của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 về việc chốt danh sách Cổ đông để tiến hành trả cổ tức còn lại năm 2010 như sau:

-         Tên chứng khoán: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

-         Mã chứng khoán: ICON4

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá: 10.000 đồng.

-         Ngày chốt danh sách: 25/04/2011.

-         Tỷ lệ trả cổ tức  năm 2010: 19% Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

-         Đã tạm ứng: 6%

-         Tỷ lệ cổ tức còn lại chi trả đợt này: 13%

-         Ngày chi trả: Ngày 04/5/2011

-         Hình thức chi trả: Trả bằng tiền mặt:

-         Đại điểm: Phòng tài chính kế toán Công ty – Tầng 2 số 62, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt – Chi nhánh Hà Nội tiến hành thông báo và chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4 với những nội dung như trên.

Nơi nhận:                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

-         Như kính gửi                                               Đã Ký

-         Lưu HĐQT Công ty

                                                                         Nguyễn Hoàng Sơn

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng