Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2013

Ngày đăng: 18/06/2013 14:01

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng gửi tới Quý cổ đông chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty.

Chi tiết như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013.

6. Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm!

Ban Biên tập

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng