khai truong toa nha Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu bo tai chinh Nha hat lon

Thông tin Năm 2013

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
06/07/2013 08:49

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG SỐ 4

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------oOo------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013  

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

      

       - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

       - Căn cứ  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

 

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 28 tháng 6 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Khai mạc Đại hội có có 241 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 13.996.630 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 87,48 % vốn điều lệ Công ty (theo Biên bản báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Biểu quyết tán thành với 13.996.630 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo  tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo kế hoach SXKD năm 2013, cụ thể:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:

1.431.000 triệu đồng

- Tổng doanh thu:         

1.198.868 triệu đồng

- Tổng thu hồi vốn:

1.251.582 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế:

6.118 triệu đồng

- Vốn điều lệ:

160.000 triệu đồng

- Nộp ngân sách

76.572 triệu đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức:

0%/ năm

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:

1.400 tỷ đồng

- Tổng doanh thu:         

1.050 tỷ đồng

- Tổng thu hồi vốn:

1.100 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế:

12 tỷ đồng

- Vốn điều lệ:

160 tỷ đồng

- Nộp ngân sách

95 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức:

5%/năm

 

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 

Điu 3: Thông qua Báo cáo tài chính hîp nhÊt và b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty mÑ năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty đã trình bày trước đại hội.

Báo cáo Tài chính Hợp nhất:

1. Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty:

14.404.874.580 đồng

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành        

4.931.457.848 đồng

3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại         

(646.603.258) đồng

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                 

  10.120.019.990 đồng

5. Lợi ích của cổ đông thiểu số:                  

6.482.859.523 đồng

6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:

3.637.160.467 đồng

 

Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ:

1. Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ:

   6.118.722.366 đồng

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành        

    3.124.829.131 đồng

3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại         

    (686.603.258) đồng

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ        

   3.680.496.493 đồng

 

Biểu quyết tán thành với 13.996.630 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 

Điều 4: Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013. Cụ thể như sau:

 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

1. Lợi nhuận của cổ động Công ty là:

 

3.680.496.493 đồng

2. Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang:

 

336.558.334 đồng

3. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

 

438.000.000 đồng

4. Hoàn nhập khen thưởng Ban điều hành 2010, 2011:

 

920.000.000 đồng

5. Không phân phối lợi nhuận năm 2012, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013 là

 

 

4.499.054.827 đồng

           

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Lợi nhuận dự kiến:                          

12.000.000.000 đồng

2. Trích thuế thu nhập doanh nghiệp:           

3.000.000.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại:                            

9.000.000.000 đồng

4. Năm trước chuyển sang:                             

 4.499.054.827 đồng

5. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013:             

 

         - Trích quĩ đầu tư 5%:

450.000.000 đồng

         - Trích quĩ dự phòng Tài chính 5%:     

  450.000.000 đồng

         - Thù lao HĐQT, ban KSoát:                 

438.000.000 đồng

         - Chia cổ tức cổ đông 5%:                                  

  8.000.000.000 đồng

         - Trích quĩ khen thưởng phúc lợi:   

1.000.000.000 đồng

6. Dự kiến còn chuyển sang năm sau

3.161.054.827 đồng

 

* Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 8.000.000đ/người/tháng.

- Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/người/tháng

- Các uỷ viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng

 

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty.

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 căn cứ quyết nghị triển khai thực hiện.

Tất cả các nội dung của Bản nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 biểu quyết thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 28/06/2013, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận của 98,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

 

                                                    Nguyễn Hoàng Sơn

 

 

 

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)