khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Cổ đông

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
08/10/2010 16:51

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG SỐ 4

--------------***---------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------***-----------------

 

                 Hà nội, ngày  8  tháng 10 năm 2010

 

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4

( Kèm theo tờ trình số: 36/XD4 – HĐQT ngày 8  tháng 10 năm 2010)

 

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp.

-         Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

-         Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 05 tháng 02 năm 2010 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng;

-         Căn cứ công văn số 1938/UBCK-QLPH ngày 25 tháng 6 năm 2010 của ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

-         Căn cứ công văn từ chối quyền mua cổ phiếu tăng thêm của các cổ đông chiến lược.

 

Để tiếp tục triển khai chủ trương tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2010 và thực hiện theo ý kiến hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng lại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 từ 133 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng với các nội dung chính sau:

I. NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH:

-         Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

-         Huy động kịp thời và đủ vốn cho hoạt động kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty.

 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH:

1)     CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI:

-         Cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội: 25,18%.

-         Cổ đông là CBCNV và các cổ đông khác: 74,82%

2)     MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để triển khai thực hiện đầu tư các dự án.

3)     PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

-         Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 (ICON4)

-         Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

-         Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.

-         Vốn điều lệ hiện tại: 133 tỷ đồng

o       Số cổ phần đang lưu hành: 13.300.000 cổ phần

-         Vốn điều lệ tăng thêm: 27 tỷ đồng

o       Số cổ phần tăng thêm : 2.700.000 cổ phần.

-         Vốn điều lệ sau khi phát hành: 160 tỷ đồng

o       Số cổ phần sau phát hành: 16.000.000 cổ phần

-         Đối tượng phát hành:

o       Cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ đông chiến lược mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn từ 90 tỷ lên 133 tỷ theo danh sách đính kèm)

o       Người lao động trong công ty

-         Phương thức phát hành:

·        Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

o       Số lượng cổ phần phát hành: 2.250.000 cổ phần

o       Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

o       Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần

o       Tỷ lệ phát hành: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần)

o       Nguyên tắc làm tròn số: số cổ phần được quyền mua thêm sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị.

o       Phương án xử lý số cổ phần không bán hết và số cổ phần lẻ do làm tròn số: đối với số cổ phần lẻ còn lại do làm tròn số xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán với nguyên tắc giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

o       Thời gian phân phối dự kiến: trong Quý 4 năm 2010 (sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu)

o       Thời gian chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền: dự kiến trong Quý 4 năm 2010 (sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu)

o       Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng.

o       Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu (NẾU THẤY CẦN THIẾT) trong trường hợp cổ đông từ chối quyền mua với khối lượng lớn (200.000 cổ phiếu).

·        Bán cho người lao động: Mục đích của phương án này là nhằm tăng cường sự gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của các cán bộ lÓNH đạo với sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

o       Số cổ phần chào bán cho người lao động có chọn lọc: 450.000 cổ phần (tương ứng 3,38% vốn điều lệ)

o       Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

o       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

o       Tiêu chí lựa chọn người lao động chào bán cổ phần:

§        Cán bộ quản lý có tài năng

§        Cán bộ mới đề bạt

§        Công nhân lành nghề, trình độ cao

§        Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

o       Giá chào bán dự kiến: 13.000 đồng/cổ phiếu nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm lập báo cáo gần nhất.

o       Phương án xử lý số cổ phần không bán hết: trong trường hợp người lao động trong danh sách chào bán cổ phần không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn người lao động khác trong Công ty có đóng góp với sự phát triển của Công ty để chào bán với giá bán không đổi.

o       ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chi tiết danh sách người lao động chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán đối với từng đối tượng người lao động.

o       Thời gian phân phối dự kiến: trong Quý 4 năm 2010 (sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu)

o       Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông là người lao động.


4)     PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để triển khai thực hiện các dư án sau:

·        Đầu tư xây dựng dự  án: Toà nhà đa năng ICON 4 tại 243A Đê La Thành – Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội.

·        Đầu tư xây dựng dự án: T hp văn phòng, căn h bán và cho thuê tại địa chỉ 343 – 345 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.

·        Đầu tư vào dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài.

·        Góp vốn đầu tư vào Công ty sản xuất gỗ ván dăm SAHABAK.

·        Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

·        Thực hiện các nhiệm vụ chiến lược khác.

ĐHĐCĐ Uỷ quyền cho HĐQT Công ty sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các dự án cho phù hợp với tiến độ dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế đảm bảo chiến lược chung của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn trong ĐHĐCĐ năm tới.

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu như trên và uỷ quyền cho HĐQT Công ty:

-         Xây dựng kế hoạch phát hành chi tiết, quyết định thời điểm phát hành và phương thức phát hành đảm bảo thực hiện thành công phương án phát hành.

-         Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xin phép phát hành và công bố thông tin theo luật định.

-         Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành tăng vốn với UBCKNN theo đúng quy định của Pháp luật.

 

 

                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


 

 

 

 

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)