Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Báo cáo thường niên

Quy chế "Làm việc và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015"

Ngày đăng: 11/09/2015 18:09

 

 Quy chế bao gồm:

   - Điều 1: Phạm vi áp dụng.

   - Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

   - Điều 3: Quyền và trách nhiệm của chủ tọa.

   - Điều 4: Trách nhiệm của ban thư ký.

   - Điều 5: Trách nhiệm của ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết.

   - Điều 6: Trật tự của đại hội.

   - Điều 7: Điều kiện tiến hành đại hội

   - Điều 8: Nội dung họp của đại hội.

   - Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

   - Điều 10: Phát biểu ý kiến tại đại hội.

   - Điều 11: Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

   - Điều 12: Biên bản đại hội đồng cổ đông.

 

Xem chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng