Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Ngày đăng: 07/09/2015 09:37

Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 lần thứ XV năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4) trân trọng kính mời Quí vị cổ dông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của ICON4 chi tiết như sau:

1. Thời gian: Ngày 21 tháng 9 năm 2015. Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30 ngày 21/9/2015

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: Tầng 7, tòa nhà ICON4 - TOWER tại 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông Vận tải.)

3. Nội dung Đại hội:

1) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty.

2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.

3) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.

5) Thông qua báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty.

6) Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

7) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2014, 2015.

8) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty.

9) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

10) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phàn tham dự Đại hội: Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 1/8/2015 và quy định trong Điều lệ công ty.

5. Xác nhận và ủy quyền tham dự.

6. Tài liệu phục vụ cuộc họp.

Thông tin chi tiết:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng