Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo nội dung biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày đăng: 06/07/2013 08:21

Tổng công ty XD Hà Nội

         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Công ty CP đầu tư và XD số 4

-----------***------------

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***--------------

Số: 18/ XD4 – HĐQT

                    Hà nội, ngày 3 tháng 7  năm 2013

 V/v:Thông báo nội dung biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty

 

  Kính gửi:   - Các Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 4  

                       - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty. 

-    Căn cứ luật doanh nghiệp
-    Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 4.
-    Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần thứ X năm 2013 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Nay Công ty sao gửi tới các cổ đông của Công ty và các đơn vị trực thuộc bản Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty kèm theo Biên bản Đại hội để các cổ đông và các đơn vị nắm được kết quả của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty. (Biên bản đại hội và toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 cũng đã được Công ty đăng tải lên trang Web của Công ty tại địa chỉ: www.icon4.com.vn)

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sao gửi bản nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty tới tất cả các cổ đông là CBCNV của đơn vị mình.

Nơi nhận:                                                       
- Như kính gửi
- Lưu HĐQT
 

TM. Hội đồng quản trị công ty
       (Đó ký)

   NGUYỄN HOÀNG SƠN

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng