Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo về đại hội cổ đông lần 1

Ngày đăng: 12/09/2014 09:36

  Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội đại diện cho 64,27 % Số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Căn cứ theo điều 102 luật doanh nghiệp và điều số 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 không đủ điều kiện tiến hành.

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng