Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày đăng: 02/06/2023 18:00

 

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BC kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

BC kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Về việc thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán

TTr-HĐQT Vv thông phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty

TTr-HĐQT Vv phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS

TTr-HĐQT Vv phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

TTr-HĐQT Vv thay đổi mục đích sử dụng vốn

Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng