Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng: 20/10/2023 10:00

 

Giấy ủy quyền vv biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

14.2023.TTr-HĐQT Vv bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

15.2023.QĐ-HĐQT Vv thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng