Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Báo cáo thương niên

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Ngày đăng: 16/09/2015 17:24
 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và XD số 4.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần  đầu tư và xây dựng số 4 ngày 21/9/2015.
 
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản (xem file đính kèm). 
 
Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
  
Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư và XD số với các chỉ tiêu cơ bản (xem file đính kèm). 
 
Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đó được kiểm toán của Công ty  cổ phần đầu tư và XD số 4.
 
Điều 5: Thống nhất thông qua báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản  (xem file đính kèm). 
 
Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản  (xem file đính kèm). 
 
Điều 7: Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2014, 2015.
 
Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4.
 
Điều 9: Thống nhất thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013, 2014 của Ban kiểm soát Công ty.
 
Điều 10: Thống nhất thông qua các nội dung về sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ Công ty Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
 
Điều 11: Giao cho HĐQT Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
 
Xem chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng